Сайтът hl-bg.bg е собственост на Търговско представителство и Инфоцентър на HL Hutterer & Lechner Gmbh, Austria с ЕИК: 126679933 и адрес 1700 София, ул. Борис Арсов 12, вх.Б наричано по-долу “сайтът” или “ние”.


Отдаваме голямо значение на безопасността на личните ви данни. Ето защо защитата на данните е изключително важна за нас. В процеса на събиране, обработка и използване на данните ние стриктно спазваме разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното им движение, както и съответните вътрешни законови и подзаконови актове и указания на Комисията за защита на личните данни. Вашите данни не се предоставят на трети страни.

С приемането на настоящата Декларация за защита на личните данни предоставяте своето свободно съгласие на Tърговско представителство и Инфоцентър на HL Hutterer & Lechner Gmbh, Austria да събира, обработва и използва и съхранява данни, като съблюдава законовата регламентация за защита на данните с цел сключване и изпълнението на договора за покупко-продажба на стоки и посочените по-долу условия. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време като това ще влезе в сила от съответния момент. Можете да възразите пред дружеството срещу обработването на личните ви данни при наличие на законово основание за това. Имате право да получите информация за личните Ви данни в нашата система, както и да изразите желание те да бъдат коригирани или изтрити.

Събиране, обработка и използване на лични данни

Лични данни са всички онези данни, които могат да бъдат свързани с определено лице или лице, което може да бъде идентифицирано. Към тях спадат Вашите имена, телефонен номер, пощенски или имейл адрес.

Обикновено използването на уебсайта ни е възможно и без предоставяне на лични данни.

Ако сте наш клиент Ние може да сме събрали Ваши данни на събитие организирано от нас. Целта да съберем Вашите данние е за да Ви информираме за нашите най-нови продукти и услуги, ние можем да Ви изпратим информационно съобщение по имейл. Имайте предвид, че включването на Вашия имейл адрес в списъка с информационни съобщения става само с Вашето изрично съгласие. Ако искате да получавате информация за най-новите ни предложения, моля да предоставите имейл за връзка на нашите сътрудници.

Имате право да се откажете по всяко време от нашите информационни имейли. Моля, свържете се с нас или изберете опцията Отпиши ме на получените електронни съобщения или използвате секцията контакти на нашият сайт и се свържете с някой от сътрудниците ни.